Poprawki - AFET_AM(2012)492875Poprawki
AFET_AM(2012)492875

Projekt sprawozdania
Indrek Tarand
(PE489.485v01-00)
na temat roli wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony w przypadku kryzysów i klęsk żywiołowych spowodowanych zmianą klimatu
(2012/2095 (INI))

19.7.2012

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: