Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy - AFET_AM(2012)492875Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
AFET_AM(2012)492875

Návrh správy
Indrek Tarand
(PE489.485v01-00)
o úlohe spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky v prípade krízy súvisiacej s klímou a prírodných katastrof
(2012/2095(INI))

19.7.2012

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: