Grozījumi - AFET_AM(2016)573037Grozījumi
AFET_AM(2016)573037

Rezolūcijas priekšlikuma projekts
Ivo Vajgl
(PE569.831v01-00)
par 2015. gada ziņojumu par bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku

18.1.2016

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: