Poprawki - AFET_AM(2016)573037Poprawki
AFET_AM(2016)573037

Wstępny projekt rezolucji
Ivo Vajgl
(PE569.831v01-00)
w sprawie sprawozdania za 2015 r. w sprawie byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii

18.1.2016

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: