Σχέδιο ημερήσιας διάταξης - AFET_OJ(2024)01-22_1Σχέδιο ημερήσιας διάταξης
AFET_OJ(2024)01-22_1

AFET_OJ(2024)01-22_1

 

 

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

 

AFET(2024)0122_1

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συνεδρίαση

Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2024, από 9.00 έως 9.15  (κοινή συνεδρίαση)  και από 9.15 έως 12.00 και από 12.15 έως 12.30  (κοινή συνεδρίαση)  και από 14.30 έως 17.30 και από 17.30 έως 18.30  (συνεδρίαση των συντονιστών)

Βρυξέλλες

Αίθουσα: SPAAK (3C050)

23 Ιανουαρίου 2024, από 9.00 έως 9.15  (κοινή συνεδρίαση)

1. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης

2. Ανακοινώσεις του προέδρου

*** Ώρα των ψηφοφοριών (ηλεκτρονική ψηφοφορία) ***

Από κοινού με την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

3. Εμβάθυνση της ολοκλήρωσης της ΕΕ ενόψει της μελλοντικής διεύρυνσης

CJ20/9/12587

 2023/2114(INI) 

 

Εισηγητές:

 

Petras Auštrevičius (Renew)
Pedro Silva Pereira (S&D)

PR – PE752.948v01-00
AM – PE756.249v01-00

Επί της ουσίας:

 

AFET, AFCO

 

 

  Έγκριση του σχεδίου έκθεσης

  (βλέπε χωριστό σχέδιο ημερήσιας διάταξης)

  Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 17 Νοεμβρίου 2023, ώρα 17.00

23 Ιανουαρίου 2024, από 9.15 έως 9.30

*** Ώρα των ψηφοφοριών (ηλεκτρονική ψηφοφορία) ***

4. Απαλλαγή 2022: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης

AFET/9/12832

 2023/2134(DEC) COM(2023)0391[06] – C9-0253/2023

 

Συντάκτρια γνωμοδότησης:

 

Katalin Cseh (Renew)

PA – PE755.025v01-00
AM – PE757.851v01-00

Επί της ουσίας:

 

CONT

Luke Ming Flanagan (The Left)

PR – PE753.482v01-00

  Έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης

  Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 13 Δεκεμβρίου 2023, ώρα 16.00

5. Απαλλαγή 2022: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Επιτροπή

AFET/9/12736

 2023/2129(DEC) COM(2023)0391[01] – C9-0248/2023

 

Συντάκτρια γνωμοδότησης:

 

Katalin Cseh (Renew)

PA – PE755.024v02-00
AM – PE757.850v02-00

Επί της ουσίας:

 

CONT

Isabel García Muñoz (S&D)

PR – PE753.552v01-00

  Έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης

  Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 13 Δεκεμβρίου 2023, ώρα 16.00

6. Οδηγίες για τον προϋπολογισμό του 2025 - Τμήμα ΙΙΙ

AFET/9/13676

 2023/2220(BUI) 

 

Συντάκτρια γνωμοδότησης:

 

Katalin Cseh (Renew)

AL – PE757.916v01-00

Επί της ουσίας:

 

BUDG

Victor Negrescu (S&D)

PR – PE758.108v01-00

  Έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης υπό μορφή επιστολής

*** Λήξη των ψηφοφοριών (ηλεκτρονική ψηφοφορία) ***

* * *

23 Ιανουαρίου 2024, από 9.30 έως 11.00

Από κοινού με την Επιτροπή Ανάπτυξης και την Υποεπιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας

7. Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Σαχέλ

AFET/9/13942

  Ακρόαση

  (βλέπε χωριστό σχέδιο ημερήσιας διάταξης)

* * *

23 Ιανουαρίου 2024, από 11.00 έως 12.00  (κεκλεισμένων των θυρών)

Σε συνεργασία με την Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Mercosur (DMER)

8. Ανταλλαγή απόψεων με την ΕΥΕΔ σχετικά με την εδαφική διαμάχη στα σύνορα Βενεζουέλας — Γουιάνας

* * *

ΠΗΓΑΊΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΑΊΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΆΣΕΩΝ ANTALL (2Q2)

23 Ιανουαρίου 2024, από 12.15 έως 12.30  (κοινή συνεδρίαση)

Από κοινού με την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

9. Συμφωνίες σύνδεσης για τη συμμετοχή τρίτων χωρών σε προγράμματα της Ένωσης.

ITRE/9/13820

 2023/3018(RSP) 

 

Συνεισηγητές:

 

Jean-Lin Lacapelle (ID)
Christian Ehler (PPE)

 

Επί της ουσίας:

 

ITRE

 

 

Έγκριση ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης και έγκρισης πρότασης ψηφίσματος κατόπιν ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης (βλ. χωριστό σχέδιο ημερήσιας διάταξης)

* * *

23 Ιανουαρίου 2024, από 14.30 έως 15.00  (κεκλεισμένων των θυρών)

10. Ενημέρωση σχετικά με τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Κίνας

* * *

23 Ιανουαρίου 2024, από 15.00 έως 17.30

11. Ανταλλαγή απόψεων με την ΕΥΕΔ σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας στρατηγικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας και παρουσίαση εμπεριστατωμένης ανάλυσης με θέμα «Εμβάθυνση της συνεργασίας ΕΕ-Ιαπωνίας»

12. Ανταλλαγή απόψεων με την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ σχετικά με την πολιτική κατάσταση που επικρατεί στη Σερβία μετά τις εκλογές

13. Ανταλλαγή απόψεων με την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ σχετικά με την πολιτική κατάσταση στην Αλβανία

23 Ιανουαρίου 2024, από 17.30 έως 18.30  (κεκλεισμένων των θυρών)

14. Συνεδρίαση των συντονιστών

* * *

15. Διάφορα

16. Προσεχείς συνεδριάσεις

  12 Φεβρουαρίου 2024, από 15.00 έως 18.30 (Βρυξέλλες)

  13 Φεβρουαρίου 2024, από 9.00 έως 12.30 και από 14.30 έως 18.30 (Βρυξέλλες)

Τελευταία ενημέρωση: 22 Ιανουαρίου 2024
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου