25.10.2011
AFET_PA(2011)474076
ARVAMUSE PROJEKT
Esitaja: väliskomisjon
Saaja: kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 539/2001, milles loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud
(KOM(2011)0290 - C7-0135/2011 - 2011/0138(COD))
Arvamuse koostaja: Andrey Kovatchev

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 282kWORD 433k
Õigusteave - Privaatsuspoliitika