Návrh správy - AFET_PR(2018)616851Návrh správy
AFET_PR(2018)616851

NÁVRH ODPORÚČANIA
k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Únie Rámcovej dohody medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Austráliou na strane druhej
(15467/2016 - C8-0327/2017 - 2016/0367(NLE))
Výbor pre zahraničné veci
Spravodajca: Francisco José Millán Mon

29.1.2018

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: