Становище - AGRI_AD(2014)537498Становище
AGRI_AD(2014)537498

СТАНОВИЩЕ
на комисията по земеделие и развитие на селските райони
на вниманието на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно новите храни
(COM(2013)0894 - C7-0487/2013 - 2013/0435(COD))
Докладчик по становище: Дачиана Октавиа Сърбу

10.11.2014

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: