Arvamus - AGRI_AD(2014)537498Arvamus
AGRI_AD(2014)537498

ARVAMUS
Esitaja: põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
Saaja: keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus uuendtoidu kohta
(COM(2013)0894 - C7-0487/2013 - 2013/0435(COD))
Arvamuse koostaja: Daciana Octavia Sârbu

10.11.2014

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: