Lausunto - AGRI_AD(2014)537498Lausunto
AGRI_AD(2014)537498

LAUSUNTO
maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnalta
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalle
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi uuselintarvikkeista
(COM(2013)0894 - C7-0487/2013 - 2013/0435(COD))
Valmistelija: Daciana Octavia Sârbu

10.11.2014

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: