Mišljenje - AGRI_AD(2014)537498Mišljenje
AGRI_AD(2014)537498

MIŠLJENJE
Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj
upućeno Odboru za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o novoj hrani
(COM(2013)0894 - C7-0487/2013 - 2013/0435(COD))
Izvjestiteljica za mišljenje: Daciana Octavia Sârbu

10.11.2014

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima: