Nuomonė - AGRI_AD(2014)537498Nuomonė
AGRI_AD(2014)537498

NUOMONĖ
Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto
pateikta Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetui
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl naujų maisto produktų
(COM(2013) 0894 - C7-0487/2013 - 2013/0435(COD))
Nuomonės referentė: Daciana Octavia Sârbu

10.11.2014

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: