Atzinums - AGRI_AD(2014)537498Atzinums
AGRI_AD(2014)537498

ATZINUMS
Sniegusi Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejai
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par jauno pārtiku
(COM(2013)0894 - C7-0487/2013 - 2013/0435(COD))
Atzinumu sagatavoja: Daciana Octavia Sârbu

10.11.2014

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: