Atzinums - AGRI_AD(2014)537498Atzinums
AGRI_AD(2014)537498

  ATZINUMS
  Sniegusi Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja
  Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejai
  par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par jauno pārtiku
  (COM(2013)0894 - C7-0487/2013 - 2013/0435(COD))
  Atzinumu sagatavoja: Daciana Octavia Sârbu

  10.11.2014

  Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: