OPINIA
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nowej żywności
(COM(2013) 894 - C7-0487/2013 - 2013/0435(COD))
Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Daciana Octavia Sârbu

10.11.2014

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: