OPINIA
  Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
  w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nowej żywności
  (COM(2013) 894 - C7-0487/2013 - 2013/0435(COD))
  Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Daciana Octavia Sârbu

  10.11.2014

  Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: