Yttrande - AGRI_AD(2014)537498Yttrande
AGRI_AD(2014)537498

YTTRANDE
från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om nya livsmedel
(COM(2013)0894 - C7-0487/2013 - 2013/0435(COD))
Föredragande av yttrande: Daciana Octavia Sârbu

10.11.2014

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: