23.7.2015
AGRI_AD(2015)552056
ATZINUMS
Sniegusi Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejai
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par veterinārajām zālēm
(COM(2014)0558 - C8-0164/2014 - 2014/0257(COD))
Atzinuma sagatavotāja: Marit Paulsen

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 1067kWORD 1215k
Juridisks paziņojums - Privātuma politika