1.6.2017
AGRI_AD(2017)597534
СТАНОВИЩЕ
на комисията по земеделие и развитие на селските райони
на вниманието на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за включването на емисиите и поглъщанията на парникови газове от земеползването, промените в земеползването и горското стопанство в рамката в областта на климата и енергетиката до 2030 година и за изменение на Регламент № 525/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно механизъм за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове и на друга информация, свързана с изменението на климата
(COM(2016)0479 - C8-0330/2016 - 2016/0230(COD))
Докладчик (по становище): Елизабет Кьостингер

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 858kWORD 125k
Правна информация - Политика за поверителност