1.6.2017
AGRI_AD(2017)597534
ARVAMUS
Esitaja: põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
Saaja: keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega lisatakse maakasutusest, maakasutuse muutusest ja metsandusest pärinevad kasvuhoonegaaside heited ja nende gaaside sidumine 2030. aasta kliima- ja energiapoliitika raamistikku ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 525/2013 kasvuhoonegaaside heite seire- ja aruandlusmehhanismi ning kliimamuutusi käsitleva muu olulise siseriikliku ja liidu teabe esitamise kohta
(COM(2016)0479 - C8-0330/2016 - 2016/0230(COD))
Arvamuse koostaja: Elisabeth Köstinger

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 642kWORD 120k
Õigusteave - Privaatsuspoliitika