1.6.2017
AGRI_AD(2017)597534
NUOMONĖ
Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto
pateikta Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetui
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų, išmetamų ir šalinamų dėl žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės, kiekio įtraukimo į 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategiją, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 525/2013 dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos bei ataskaitų ir kitos su klimato kaita susijusios informacijos teikimo mechanizmo
(COM(2016) 0479 - C8-0330/2016 - 2016/0230(COD))
Nuomonės referentė: Elisabeth Köstinger

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 834kWORD 108k
Teisinis pranešimas - Privatumo politika