1.6.2017
AGRI_AD(2017)597534
ADVIES
van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
aan de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de opname van broeikasgasemissies en -verwijderingen door landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw in het klimaat- en energiekader 2030 en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 525/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende een bewakings- en rapportagesysteem voor de uitstoot van broeikasgassen en overige informatie met betrekking tot klimaatverandering
(COM(2016)0479 - C8-0330/2016 - 2016/0230(COD))
Rapporteur voor advies: Elisabeth Köstinger

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 692kWORD 123k
Juridische mededeling - Privacybeleid