1.6.2017
AGRI_AD(2017)597534
OPINIA
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie włączenia emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych pochodzących z działalności związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem do ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030 i zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 525/2013 w sprawie mechanizmu monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych oraz zgłaszania innych informacji mających znaczenie dla zmiany klimatu
(COM(2016)0479 - C8-0330/2016 - 2016/0230(COD))
Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Elisabeth Köstinger

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 844kWORD 121k
Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności