1.6.2017
AGRI_AD(2017)597534
STANOVISKO
Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
pre Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o začlenení emisií a záchytov skleníkových plynov z využívania pôdy, zo zmien vo využívaní pôdy a z lesného hospodárstva do rámca politík v oblasti klímy a energetiky na rok 2030, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 525/2013 o mechanizme monitorovania a nahlasovania emisií skleníkových plynov a nahlasovania ďalších informácií relevantných z hľadiska zmeny klímy
(COM(2016)0479 - C8-0330/2016 - 2016/0230(COD))
Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Elisabeth Köstinger

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 848kWORD 121k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia