Становище - AGRI_AD(2021)660319Становище
AGRI_AD(2021)660319

СТАНОВИЩЕ
на комисията по земеделие и развитие на селските райони
на вниманието на комисията по регионално развитие
относно политиката на сближаване и регионалните стратегии за околната среда в борбата с изменението на климата
(2020/2074(INI))
Докладчик по становище: Франсишку Герейру

1.2.2021

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: