Nuomonė - AGRI_AD(2021)660319Nuomonė
AGRI_AD(2021)660319

NUOMONĖ
Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto
pateikta Regioninės plėtros komitetui
dėl sanglaudos politikos ir regioninių aplinkos strategijų kovojant su klimato kaita
(2020/2074(INI))
Nuomonės referentas: Francisco Guerreiro

1.2.2021

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: