Atzinums - AGRI_AD(2021)660319Atzinums
AGRI_AD(2021)660319

ATZINUMS
Sniegusi Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja
Reģionālās attīstības komitejai
par kohēzijas politiku un reģionālajām vides stratēģijām cīņā pret klimata pārmaiņām
(2020/2074(INI))
Atzinuma sagatavotājs: Francisco Guerreiro

1.2.2021

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: