OPINIA
  Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  dla Komisji Rozwoju Regionalnego
  w sprawie polityki spójności i regionalnych strategii środowiskowych w walce ze zmianą klimatu
  (2020/2074(INI))
  Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Francisco Guerreiro

  1.2.2021

  Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: