OPINIA
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
dla Komisji Rozwoju Regionalnego
w sprawie polityki spójności i regionalnych strategii środowiskowych w walce ze zmianą klimatu
(2020/2074(INI))
Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Francisco Guerreiro

1.2.2021

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: