Stanovisko - AGRI_AD(2021)660319Stanovisko
AGRI_AD(2021)660319

STANOVISKO
Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
pre Výbor pre regionálny rozvoj
k politike súdržnosti a regionálnym stratégiám v oblasti životného prostredia v boji proti zmene klímy
(2020/2074(INI))
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Francisco Guerreiro

1.2.2021

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: