Γνωμοδότηση - AGRI_AD(2021)663278Γνωμοδότηση
AGRI_AD(2021)663278

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με γενικό ενωσιακό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον έως το 2030
(COM(2020)0652 - C9-0329/2020 - 2020/0300(COD))
Συντάκτης γνωμοδότησης: Pär Holmgren

3.6.2021

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: