Advies - AGRI_AD(2021)663278Advies
AGRI_AD(2021)663278

ADVIES
van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
aan de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
inzake het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende een algemeen milieuactieprogramma voor de Europese Unie voor de periode tot en met 2030
(COM(2020)0652 - C9-0329/2020 - 2020/0300(COD))
Rapporteur voor advies: Pär Holmgren

3.6.2021

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: