OPINIA
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska do 2030 r.
(COM(2020)0652 - C9-0329/2020 - 2020/0300(COD))
Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Pär Holmgren

3.6.2021

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: