AVIZ
al Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală
destinat Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind un Program al Uniunii de acțiune pentru mediu până în 2030
(COM(2020)0652 - C9-0329/2020 - 2020/0300(COD))
Raportor pentru aviz: Pär Holmgren

3.6.2021

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: