Stanovisko - AGRI_AD(2021)663278Stanovisko
AGRI_AD(2021)663278

STANOVISKO
Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
pre Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
k návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o všeobecnom environmentálnom akčnom programe Únie do roku 2030
(COM(2020)0652 - C9-0329/2020 - 2020/0300(COD))
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Pär Holmgren

3.6.2021

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: