Γνωμοδότηση - AGRI_AD(2023)734266Γνωμοδότηση
AGRI_AD(2023)734266

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
προς την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων
σχετικά με προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την τροποποίηση των Συνθηκών
(2022/2051(INL))
Συντάκτης γνωμοδότησης: Norbert Lins

1.2.2023

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: