PDF 310kWORD 284k

 

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

 

AGRI(2016)0830_1

ONTWERPAGENDA

Vergadering

Dinsdag 30 augustus 2016, 9.00 - 12.30 uur en 15.00 - 18.30 uur

Brussel

Zaal: József Antall (4Q2)

30 augustus 2016, 9.00 - 12.30 uur

In aanwezigheid van de Raad en de Commissie

1.              Aanneming van de agenda

2.              Mededelingen van de voorzitter

3.              Goedkeuring notulen van de vergaderingen van:

·           25 mei 2016              PV – PE584.255v01-00

·           20-21 juni 2016              PV – PE585.450v01-00

*** Elektronische stemming ***

4.              Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017 - alle afdelingen

AGRI/8/06207

              2016/2047(BUD)             

 

Rapporteur voor advies:

Peter Jahr (PPE)

PA – PE585.709v01-00
AM – PE587.423v01-00

Ten principale:

BUDG  –

Jens Geier (S&D)
Indrek Tarand (Verts/ALE)

 

 

·           Goedkeuring ontwerpadvies

5.              Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017 - alle afdelingen

AGRI/8/06207

              2016/2047(BUD)             

 

Rapporteur voor advies:

Peter Jahr (PPE)

PA – PE585.709v01-00
AM – PE587.423v01-00

Ten principale:

BUDG  –

Jens Geier (S&D)
Indrek Tarand (Verts/ALE)

 

 

·           Goedkeuring begrotingsamendementen en proefprojecten

*** Einde stemming ***

6.              Investeren in banen en groei – naar een optimale inzet van de Europese structuur- en investeringsfondsen: een evaluatie van het verslag uit hoofde van artikel 16, lid 3, van de GB-Verordening

AGRI/8/06493

 

Rapporteur voor advies:

Viorica Dăncilă (S&D)

PA – PE587.470v01-00

 

·           Behandeling ontwerpadvies

·           Termijn voor de indiening van amendementen: 2 september 2016, 12.00 uur

* * *

30 augustus 2016, 11.15 - 12.30 uur  (met gesloten deuren)

7.              Coördinatorenvergadering

* * *

30 augustus 2016, 15.00 - 18.30 uur

8.              GLB-instrumenten voor het verminderen van prijsschommelingen op de landbouwmarkten

AGRI/8/05931

              2016/2034(INI)             

 

Rapporteur:

Angélique Delahaye (PPE)

PR – PE580.784v01-00
AM – PE584.243v02-00

Ten principale:

AGRI

 

 

Adviezen:

BUDG  –

Nedzhmi Ali (ALDE)

PA – PE583.947v01-00
AM – PE585.507v01-00

 

·           Behandeling amendementen

9.              Jaarverslag over het EU-mededingingsbeleid

AGRI/8/07319

              2016/2100(INI)             

 

Ten principale:

ECON  –

Tibor Szanyi (S&D)

 

 

·           Gedachtewisseling

10.              Toetsing: presentatie door de Commissie (DG AGRI) van de ontwerpen van gedelegeerde handelingen met betrekking tot het "Zuivelpakket" van juli

11.              Toetsing: presentatie door de Commissie (DG AGRI) betreffende de Gedelegeerde Verordening tot vaststelling van verdere tijdelijke buitengewone maatregelen ter ondersteuning van producenten van bepaalde groenten en fruit

12.              Rondvraag

13.              Volgende vergaderingen

·           8 september 2016, 9.00 - 12.30 uur

* * *

Juridische mededeling - Privacybeleid