PDF 177kWORD 295k

 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони

 

AGRI(2019)1104_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Вторник, 5 ноември 2019 г., 9.00–12.30 ч. и 14.30–18.30 ч.

Брюксел

Зала: „Пол-Анри Спак“ (3C050)

5 ноември 2019 г., 9.00–11.00 ч.

В присъствието на Съвета и на Комисията

1. Приемане на дневния ред

2. Съобщения на председателя

3. Одобрение на протоколите от заседанията:

         25-26 септември 2019 г. PV – PE641.296v02-00

         1 октомври 2019 г. PV – PE641.441v01-00

         7-8 октомври 2019 г. PV – PE641.452v01-00

         8 октомври 2019 г. PV – PE641.440v01-00

*** Време за електронно гласуване ***

4. Споразумение между ЕС и САЩ за разпределението на дял от тарифната квота за внос на висококачествено говеждо месо

AGRI/9/00614

*** 2019/0142(NLE) 10681/2019 – C9-0107/2019

 

Докладчик по становище:

 

Херберт Дорфман (PPE)

PA – PE641.220v01-00
AM – PE642.869v01-00

Водеща:

 

INTA –

Бернд Ланге (S&D)

PR – PE641.378v01-00

 

         Приемане на проекта на становище

5. Сключване на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Украйна за изменение на търговските преференции за месо от домашни птици и продукти от такова месо, предвидени в Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна

AGRI/9/00530

*** 2019/0132(NLE) 10720/2019 – C9-0105/2019

 

Докладчик по становище:

 

Збигнев Кужмюк (ECR)

PA – PE641.140v01-00
AM – PE642.868v01-00

Водеща:

 

INTA –

Еникьо Дьори (PPE)

PR – PE641.176v01-00

 

         Приемане на проекта на становище

*** Край на електронното гласуване ***

6. Представяне на работата на Тематичния отдел по структурни политики и политика на сближаване

7. Проучване на тема „Водещи тенденции в хранително-вкусовия сектор: общ преглед и възможен политически отговор от гледна точка на ЕС“. Представяне от г-жа Моника Пеше (VVA Brussels) и г-н Даниел Траон (Аркадия). Проучване, поискано от комисията по земеделие и развитие на селските райони, възложено и ръководено от Тематичен отдел „Б“

* * *

5 ноември 2019 г., 11.00–12.30 ч.  (при закрити врати)

8. Заседание на координаторите

* * *

5 ноември 2019 г., 14.30–18.30 ч.

9. Размяна на мнения с представители на Комисията (ГД „Земеделие и развитие на селските райони“, ГД „Конкуренция“ и ГД „Търговия“) относно дългосрочните перспективи на европейския сектор на говеждо месо

10. Създаване на програма за единния пазар, конкурентоспособността на предприятията, включително малките и средните предприятия, и европейската статистика

***I 2018/0231(COD) COM(2018)0441 – C8-0254/2018

 

Докладчик:

 

Брандо Бенифеи (S&D)

 

Водеща:

 

IMCO

 

 

Отчет относно текущи междуинституционални преговори

11. Представяне от представител на Комисията (ГД „Земеделие и развитие на селските райони“) на:

— Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 по отношение на финансовата дисциплина от 2021 финансова година и Регламент (ЕС) № 1307/2013 по отношение на гъвкавостта между стълбовете по отношение на 2020 г.; и

— Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на някои преходни разпоредби за подпомагането от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) през 2021 г. и за изменение на регламенти (ЕС) № 228/2013, (ЕС) № 229/2013 и (ЕС) № 1308/2013 по отношение на ресурсите и тяхното разпределение за 2021 г. и за изменение на регламенти (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013 и (ЕС) 1307/2013 по отношение на техните ресурси и прилагане през 2021 г.

12. Одобряване на препоръките, изготвени от координаторите на комисията по земеделие и развитие на селските райони (комисия AGRI)

13. Разни въпроси

14. Следващи заседания

         18 ноември 2019 г., 14.30–16.00 ч. и 16.00–18.30 ч. (Брюксел)

         4 декември 2019 г., 9.00–12.30 ч. и 14.30–18.30 ч. (Брюксел)

         5 декември 2019 г., 9.00–12.30 ч. (Брюксел)

Последно осъвременяване: 4 ноември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност