PDF 172kWORD 1001k

 

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon

 

AGRI(2019)1104_1

PÄEVAKORRA PROJEKT

Koosolek

Teisipäev, 5. november 2019 kell 9.00–12.30 ja 14.30–18.30

Brüssel

Ruum: Paul-Henri Spaak (3C050)

5. november 2019 kell 9.00–11.00

Nõukogu ja komisjoni osavõtul

1. Päevakorra kinnitamine

2. Juhataja teadaanded

3. Koosolekute protokollide kinnitamine

         25.–26. september 2019 PV – PE641.296v02-00

         1. oktoober 2019 PV – PE641.441v01-00

         7.–8. oktoober 2019 PV – PE641.452v01-00

         8. oktoober 2019 PV – PE641.440v01-00

*** Elektrooniline hääletus ***

4. ELi ja USA kokkulepe kõrgekvaliteedilise veiseliha imporditariifikvoodi teatava osa eraldamise kohta

AGRI/9/00614

*** 2019/0142(NLE) 10681/2019 – C9-0107/2019

 

Arvamuse koostaja:

 

Herbert Dorfmann (PPE)

PA – PE641.220v01-00
AM – PE642.869v01-00

Vastutav:

 

INTA –

Bernd Lange (S&D)

PR – PE641.378v01-00

 

         Arvamuse projekti vastuvõtmine

5. Euroopa Liidu ja Ukraina vahelise kirjavahetuse vormis lepingu (millega muudetakse ühelt poolt Euroopa Liidu, Euroopa Aatomienergiaühenduse ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Ukraina vahelises assotsieerimislepingus sätestatud kodulinnuliha ja kodulinnulihavalmististe kaubandussoodustusi) sõlmimine

AGRI/9/00530

*** 2019/0132(NLE) 10720/2019 – C9-0105/2019

 

Arvamuse koostaja:

 

Zbigniew Kuźmiuk (ECR)

PA – PE641.140v01-00
AM – PE642.868v01-00

Vastutav:

 

INTA –

Enikő Győri (PPE)

PR – PE641.176v01-00

 

         Arvamuse projekti vastuvõtmine

*** Elektroonilise hääletuse lõpp ***

6. Struktuuri- ja ühtekuuluvuspoliitika osakonna töö tutvustus

7. Uuring „Põllumajandusliku toidutööstuse põhisuundumused: üldine ülevaade ja võimalikud poliitikameetmed ELi seisukohast vaadatuna“. Monica Pesce (VVA Brüssel) ja Daniel Traoni (Arcadia) ettekanne. Uuringu koostamist taotles AGRI-komisjon ning uuringu tellis ja seda haldas poliitikaosakond B.

* * *

5. november 2019 kell 11.00–12.30 (kinnine koosolek)

8. Koordinaatorite koosolek

* * *

5. november 2019 kell 14.30–18.30

9. Arvamuste vahetus komisjoni esindajatega (peadirektoraadid AGRI, COMP ja TRADE) Euroopa veiselihasektori pikaajaliste väljavaadete teemal

10. Ühtse turu, ettevõtete, sealhulgas väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate konkurentsivõime ja Euroopa statistika programmi loomine

***I 2018/0231(COD) COM(2018)0441 – C8-0254/2018

 

Raportöör:

 

Brando Benifei (S&D)

 

Vastutav:

 

IMCO

 

 

Aruanne käimasolevate institutsioonidevaheliste läbirääkimiste kohta

11. Euroopa Komisjoni esindaja (põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraat) järgmiste ettepanekute tutvustus:

– ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1306/2013 seoses 2021. eelarveaastast kohaldatava finantsdistsipliiniga ja määrust (EL) nr 1307/2013 seoses sammastevahelise paindlikkusega 2020. kalendriaastal; ning

– ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse teatavad üleminekusätted Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) ja Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondist (EAGF) antava toetuse kohta 2021. aastal ning muudetakse määrusi (EL) nr 228/2013, (EL) nr 229/2013 ja (EL) nr 1308/2013 vahendite ja nende jaotamise osas 2021. aastal ning määrusi (EL) nr 1305/2013, (EL) nr 1306/2013 ja (EL) 1307/2013 nende vahendite ja kohaldamise osas 2021. aastal

12. AGRI-komisjoni koordinaatorite soovituste heakskiitmine

13. Muud küsimused

14. Järgmised koosolekud

         18. november 2019 kell 14.30–16.00 ja 16.00–18.30 (Brüssel)

         4. detsember 2019 kell 9.00–12.30 ja 14.30–18.30 (Brüssel)

         5. detsember 2019 kell 9.00–12.30 (Brüssel)

Viimane päevakajastamine: 4. november 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika