PDF 178kWORD 280k

 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja

 

AGRI(2019)1104_1

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS

Sanāksme

Otrdien, 2019. gada 5. novembrī, plkst. 9.00–12.30 un plkst. 14.30–18.30

Briselē

Telpa: Paul-Henri Spaak (3C050)

2019. gada 5. novembrī plkst. 9.00–11.00

Klātesot Padomes un Komisijas pārstāvjiem

1. Darba kārtības pieņemšana

2. Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi

3. Protokolu apstiprināšana sanāksmēm, kas notika:

         2019. gada 25.–26. septembrī PV – PE641.296v02-00

         2019. gada 1. oktobrī PV – PE641.441v01-00

         2019. gada 7.–8. oktobrī PV – PE641.452v01-00

         2019. gada 8. oktobrī PV – PE641.440v01-00

*** Elektroniskā balsošana ***

4. ES un ASV nolīgums, ar kuru iedala daļu no tarifa likmes kvotas augstas kvalitātes liellopu gaļas importam

AGRI/9/00614

*** 2019/0142(NLE) 10681/2019 – C9-0107/2019

 

Atzinuma sagatavotājs:

 

Herbert Dorfmann (PPE)

PA – PE641.220v01-00
AM – PE642.869v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

INTA –

Bernd Lange (S&D)

PR – PE641.378v01-00

 

         Atzinuma projekta pieņemšana

5. Priekšlikums par to, lai noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Ukrainu, ar ko groza tirdzniecības preferences attiecībā uz mājputnu gaļu un mājputnu gaļas izstrādājumiem, kas paredzētas Asociācijas nolīgumā starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses

AGRI/9/00530

*** 2019/0132(NLE) 10720/2019 – C9-0105/2019

 

Atzinuma sagatavotājs:

 

Zbigniew Kuźmiuk (ECR)

PA – PE641.140v01-00
AM – PE642.868v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

INTA –

Enikő Győri (PPE)

PR – PE641.176v01-00

 

         Atzinuma projekta pieņemšana

*** Elektroniskās balsošanas beigas ***

6. Iepazīstināšana ar Struktūrpolitikas un kohēzijas politikas departamenta darbu

7. Pētījums par tematu "Megatendences pārtikas produktu nozarē: vispārējs pārskats un iespējamie politikas atbildes pasākumi no ES perspektīvas". Monica Pesce (VVA Brisele) un Daniel Traon (Arcadia) uzstāšanās. Pētījumu pieprasījusi AGRI komiteja, pasūtījis un organizējis Politikas departaments B

* * *

2019. gada 5. novembrī plkst. 11.00–12.30  (aiz slēgtām durvīm)

8. Koordinatoru sanāksme

* * *

2019. gada 5. novembrī plkst. 14.30–18.30

9. Viedokļu apmaiņa ar Komisijas pārstāvjiem (DG AGRI, DG COMP un DG TRADE) par Eiropas liellopu gaļas nozares ilgtermiņa perspektīvām

10. Priekšlikums, ar ko izveido Vienotā tirgus, uzņēmumu, tostarp mazo un vidējo uzņēmumu, konkurētspējas un Eiropas statistikas programmu

***I 2018/0231(COD) COM(2018)0441 – C8-0254/2018

 

Referents:

 

Brando Benifei (S&D)

 

Atbildīgā komiteja:

 

IMCO

 

 

Atskaite par notiekošajām iestāžu sarunām

11. Komisijas pārstāvja (DG AGRI) uzstāšanās:

– Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1306/2013 attiecībā uz finanšu disciplīnu sākot no 2021. finanšu gada un Regulu (ES) Nr. 1307/2013 attiecībā uz elastību starp pīlāriem 2020. gadam; un

– Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko nosaka konkrētus pārejas posma noteikumus par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un no Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) 2021. gadā, un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 229/2013 un (ES) Nr. 1308/2013 attiecībā uz līdzekļiem un to sadalījumu 2021. gadam un groza Regulas (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013 un (ES) Nr. 1307/2013 attiecībā uz saviem resursiem un to piemērošanu 2021. gadā

12. AGRI komitejas koordinatoru ieteikumu apstiprināšana

13. Dažādi jautājumi

14. Nākamās sanāksmes

         2019. gada 18. novembrī plkst. 14.30–16.00 un plkst. 16.00–18.30 (Briselē)

         2019. gada 4. decembrī plkst. 9.00–12.30 un plkst. 14.30–18.30 (Briselē)

         2019. gada 5. decembrī plkst. 9.00–12.30 (Briselē)

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 4. novembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika