PDF 182kWORD 280k

 

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

 

AGRI(2019)1104_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

utorok 5. novembra 2019 od 9.00 do 12.30 h a od 14.30 do 18.30 h

Brusel

Miestnosť: Paul-Henri Spaak (3C050)

5. novembra 2019 od 9.00 do 11.00 h

Za prítomnosti Rady a Komisie

1. Prijatie programu schôdze

2. Oznámenia predsedníctva

3. Schválenie zápisníc zo schôdzí

         25. – 26. septembra 2019 PV – PE641.296v02-00

         1. októbra 2019 PV – PE641.441v01-00

         7. – 8. októbra 2019 PV – PE641.452v01-00

         8. októbra 2019 PV – PE641.440v01-00

*** Elektronické hlasovanie ***

4. Dohoda medzi EÚ a USA o pridelení podielu colnej kvóty na dovoz vysokokvalitného hovädzieho mäsa

AGRI/9/00614

*** 2019/0142(NLE) 10681/2019 – C9-0107/2019

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

 

Herbert Dorfmann (PPE)

PA – PE641.220v01-00
AM – PE642.869v01-00

Gestorský výbor:

 

INTA –

Bernd Lange (S&D)

PR – PE641.378v01-00

 

         prijatie návrhu stanoviska

5. Uzavretie Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Ukrajinou, ktorou sa menia obchodné preferencie v prípade hydinového mäsa a prípravkov z hydinového mäsa stanovené v Dohode o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej

AGRI/9/00530

*** 2019/0132(NLE) 10720/2019 – C9-0105/2019

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

 

Zbigniew Kuźmiuk (ECR)

PA – PE641.140v01-00
AM – PE642.868v01-00

Gestorský výbor:

 

INTA –

Enikő Győri (PPE)

PR – PE641.176v01-00

 

         prijatie návrhu stanoviska

*** Koniec elektronického hlasovania ***

6. Prezentácia práce tematickej sekcie pre štrukturálne politiky a politiky súdržnosti

7. Štúdia s názvom Megatrendy v agropotravinárskom sektore: globálny prehľad a možné odozvy politiky z hľadiska EÚ. Prezentácia – Monica Pesca (VVA Brusel) a Daniel Traon (Arcadia). Štúdiu si vyžiadal výbor AGRI, vypracovanie zadala a spravuje tematická sekcia B.

* * *

5. novembra 2019 od 11.00 do 12.30 h  (za zatvorenými dverami)

8. Schôdza koordinátorov

* * *

5. novembra 2019 od 14.30 do 18.30 h

9. Výmena názorov so zástupcami Komisie (GR AGRI, GR COMP a GR TRADE) na tému dlhodobých vyhliadok európskeho odvetvia hovädzieho mäsa

10. Zriadenie Programu pre jednotný trh, konkurencieschopnosť podnikov vrátane malých a stredných podnikov a európsku štatistiku

***I 2018/0231(COD) COM(2018)0441 – C8-0254/2018

 

Spravodajca:

 

Brando Benifei (S&D)

 

Gestorský výbor:

 

IMCO

 

 

Správa o prebiehajúcich medziinštitucionálnych rokovaniach

11. Výklad zástupcu Komisie (GR AGRI) o:

– návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o finančnú disciplínu, od rozpočtového roku 2021 a nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, pokiaľ ide o flexibilitu medzi piliermi v súvislosti s rokom 2020; a

– návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú určité prechodné ustanovenia týkajúce sa podpory z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) v roku 2021 a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 228/2013, (EÚ) č. 229/2013 a (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o zdroje a ich rozdeľovanie na rok 2021, a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, (EÚ) č. 1306/2013 a (EÚ) č. 1307/2013, pokiaľ ide o ich zdroje a uplatňovanie v roku 2021

12. Schválenie odporúčaní, ktoré vydali koordinátori výboru AGRI

13. Rôzne otázky

14. Nasledujúce schôdze

         18. novembra 2019 od 14.30 do 16.00 h a od 16.00 do 18.30 h (Brusel)

         4. decembra 2019 od 9.00 do 12.30 h a od 14.30 do 18.30 h (Brusel)

         5. decembra 2019 od 9.00 do 12.30 h (Brusel)

Posledná úprava: 31. októbra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia