PDF 198kWORD 343k

 

 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони

 

AGRI(2020)0921_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Понеделник, 21 септември 2020 г., 16.45–18.45 ч.

Вторник, 22 септември 2020 г., 9.00–11.00 ч.

Брюксел

Зала: József Antall (4Q1)

21 септември 2020 г., 16.45–16.55 ч.

С дистанционното участие на членове на комисията AGRI, представители на Съвета и Комисията

1. Приемане на дневния ред

2. Съобщения на председателя

*** Процедура за дистанционно гласуване ***

Откриване на процедурата за дистанционно гласуване
Гласуването ще започне в 16.55 ч. и ще приключи в 19.15 ч.
Всички членове на ЕП, участващи в гласуването (намиращи се в заседателната зала на комисията или участващи дистанционно), ще гласуват чрез приложението iVote.

3. Еквивалентност на извършените в Украйна полски инспекции на посеви за производство на семена от зърнени култури и по отношение на еквивалентността на семената от зърнени култури, произведени в Украйна

AGRI/9/02780

***I 2020/0053(COD) COM(2020)0137 – C9-0100/2020

 

Докладчик:

 

Veronika Vrecionová (ECR)

PR – PE652.324v01-00
AM – PE653.996v01-00

Водеща:

 

AGRI

 

 

Подпомагащи:

 

INTA

Решение: без становище

 

 

         Приемане на измененията

4. Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2021 година - всички раздели

AGRI/9/03258

 2020/1998(BUD) 

 

Докладчик по становище:

 

Petri Sarvamaa (PPE)

PA – PE653.892v01-00
AM – PE655.968v01-00

Водеща:

 

BUDG

Pierre Larrouturou (S&D)
Olivier Chastel (Renew)

 

 

         Приемане на измененията

5. Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2021 година - всички раздели

AGRI/9/03258

 2020/1998(BUD) 

 

Докладчик по становище:

 

Petri Sarvamaa (PPE)

PA – PE653.892v01-00
AM – PE655.968v01-00

Водеща:

 

BUDG

Pierre Larrouturou (S&D)
Olivier Chastel (Renew)

 

 

         Приемане на бюджетни изменения и пилотни проекти

6. Правна уредба на ЕС за спиране и обръщане на процеса на глобално обезлесяване, стимулирано от ЕС

AGRI/9/02245

 2020/2006(INL) 

 

Докладчик по становище:

 

Martin Häusling (Verts/ALE)

PA – PE650.488v01-00
AM – PE652.511v01-00

Водеща:

 

ENVI*

Delara Burkhardt (S&D)

PR – PE652.351v02-00
AM – PE655.680v01-00

 

         Приемане на измененията

7. Нова стратегия за европейските МСП

AGRI/9/03117

 2020/2131(INI) 

 

Докладчик по становище:

 

Pina Picierno (S&D)

PA – PE652.568v01-00
AM – PE653.966v01-00

Водеща:

 

ITRE

Paolo Borchia (ID)

PR – PE653.858v01-00
AM – PE657.190v01-00

 

         Приемане на измененията

8. Европейска стратегия за данните

AGRI/9/03118

 

Докладчик:

 

Juan Ignacio Zoido Álvarez (PPE)

PA – PE652.570v01-00
AM – PE653.991v01-00

 

         Приемане на измененията

*** Край на процедурата за дистанционно гласуване ***

21 септември 2020 г., 16.55–18.45 ч.

9. Размяна на мнения относно пакета за възстановяване и преразгледаната МФР

10. Размяна на мнения с Рубен Таскън, и.д. директор на дирекция „Одити и анализи в областта на здравеопазването и храните" , ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“

* * *

22 септември 2020 г., 9.00–9.15 ч.

11. Съобщения на председателя

Откриване на процедурата за дистанционно гласуване за окончателните гласувания на изменения доклад и изменените становища
Всички членове на ЕП, участващи в гласуването (намиращи се в заседателната зала на комисията или участващи дистанционно), ще гласуват чрез приложението iVote.
Гласуването ще започне в 9.15 ч. и ще приключи в 11.30 ч.

*** Процедура за дистанционно гласуване ***

12. Еквивалентност на извършените в Украйна полски инспекции на посеви за производство на семена от зърнени култури и по отношение на еквивалентността на семената от зърнени култури, произведени в Украйна

AGRI/9/02780

***I 2020/0053(COD) COM(2020)0137 – C9-0100/2020

 

Докладчик:

 

Veronika Vrecionová (ECR)

PR – PE652.324v01-00
AM – PE653.996v01-00

Водеща:

 

AGRI

 

 

Подпомагащи:

 

INTA

Решение: без становище

 

 

         Приемане на проекта на доклад

13. Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2021 година - всички раздели

AGRI/9/03258

 2020/1998(BUD) 

 

Докладчик по становище:

 

Petri Sarvamaa (PPE)

PA – PE653.892v01-00
AM – PE655.968v01-00

Водеща:

 

BUDG

Pierre Larrouturou (S&D)
Olivier Chastel (Renew)

 

 

         Приемане на проекта на становище

14. Правна уредба на ЕС за спиране и обръщане на процеса на глобално обезлесяване, стимулирано от ЕС

AGRI/9/02245

 2020/2006(INL) 

 

Докладчик по становище:

 

Martin Häusling (Verts/ALE)

PA – PE650.488v01-00
AM – PE652.511v01-00

Водеща:

 

ENVI*

Delara Burkhardt (S&D)

PR – PE652.351v02-00
AM – PE655.680v01-00

 

         Приемане на проекта на становище

15. Нова стратегия за европейските МСП

AGRI/9/03117

 2020/2131(INI) 

 

Докладчик по становище:

 

Pina Picierno (S&D)

PA – PE652.568v01-00
AM – PE653.966v01-00

Водеща:

 

ITRE

Paolo Borchia (ID)

PR – PE653.858v01-00
AM – PE657.190v01-00

 

         Приемане на проекта на становище

16. Европейска стратегия за данните

AGRI/9/03118

 

Докладчик:

 

Juan Ignacio Zoido Álvarez (PPE)

PA – PE652.570v01-00
AM – PE653.991v01-00

 

         Приемане на проекта на становище

*** Край на процедурата за дистанционно гласуване ***

17. Разни въпроси

18. Следващи заседания

         12 октомври 2020 г., 16.45–18.45 ч. (Брюксел)

* * *

22 септември 2020 г., 9.15–11.00 ч.  (при закрити врати)

19. Заседание на координаторите

* * *

Последно осъвременяване: 17 септември 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност