25.10.2018
AGRI_PR(2018)623922
ПРОЕКТ НА ДОКЛАД
Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти (ЕС) № 1308/2013 за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти, (ЕС) № 1151/2012 относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни, (ЕС) № 251/2014 за определяне, описание, представяне, етикетиране и правна закрила на географските указания на ароматизирани лозаро-винарски продукти, (ЕС) № 228/2013 за определяне на специфични мерки за селското стопанство в най-отдалечените региони на Съюза и (ЕС) № 229/2013 за определяне на специфични мерки в областта на селското стопанство по отношение на малките острови в Егейско море
(COM(2018) 0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD))
Комисия по земеделие и развитие на селските райони
Докладчик: Ерик Андрийо

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 439kWORD 170k
Правна информация - Политика за поверителност