Mietintöluonnos - AGRI_PR(2018)623922Mietintöluonnos
AGRI_PR(2018)623922

MIETINTÖLUONNOS
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EU) N:o 1308/2013, maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetun asetuksen (EU) N:o 1151/2012, maustettujen viinituotteiden määritelmästä, kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja maantieteellisten merkintöjen suojasta annetun asetuksen (EU) N:o 251/2014, syrjäisimpien alueiden hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 228/2013 sekä Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteutettavien erityistoimenpiteiden vahvistamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 229/2013 muuttamisesta
(COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD))
Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta
Esittelijä: Eric Andrieu

25.10.2018

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: