25.10.2018
AGRI_PR(2018)623922
ZIŅOJUMA PROJEKTS
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju, Regulu (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām, Regulu (ES) Nr. 251/2014 par aromatizētu vīna produktu definīciju, aprakstu, noformējumu, marķējumu un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību, Regulu (ES) Nr. 228/2013, ar ko ievieš īpašus pasākumus lauksaimniecības jomā attālākajiem Eiropas Savienības reģioniem, un Regulu (ES) Nr. 229/2013, ar ko nosaka īpašus pasākumus lauksaimniecībā par labu Egejas jūras nelielajām salām
(COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD))
Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja
Referents: Eric Andrieu

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 411kWORD 137k
Juridisks paziņojums - Privātuma politika