Projekt sprawozdania - AGRI_PR(2018)623922Projekt sprawozdania
AGRI_PR(2018)623922

PROJEKT SPRAWOZDANIA
w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych, (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych, (UE) nr 251/2014 w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych aromatyzowanych produktów sektora wina, (UE) nr 228/2013 ustanawiające szczególne środki w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów najbardziej oddalonych w Unii Europejskiej i (UE) nr 229/2013 ustanawiające szczególne środki dotyczące rolnictwa dla mniejszych wysp Morza Egejskiego
(COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD))
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sprawozdawca: Eric Andrieu

25.10.2018

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: