Návrh správy - AGRI_PR(2018)623922Návrh správy
AGRI_PR(2018)623922

NÁVRH SPRÁVY
o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1308/2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, nariadenie (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny, nariadenie (EÚ) č. 251/2014 o vymedzení, opise, obchodnej úprave, označovaní a ochrane zemepisných označení aromatizovaných vínnych výrobkov, nariadenie (EÚ) č. 228/2013 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v najvzdialenejších regiónoch Únie a nariadenie (EÚ) č. 229/2013 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v prospech menších ostrovov v Egejskom mori
(COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD))
Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
Spravodajca: Eric Andrieu

25.10.2018

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: