Проектодоклад - AGRI_PR(2018)627760Проектодоклад
AGRI_PR(2018)627760

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД
относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила за подпомагане за стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки по линия на Общата селскостопанска политика (стратегическите планове по ОСП) и финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета
(COM(2018) 0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD))
Комисия по земеделие и развитие на селските райони
Докладчик: Естер Еранс Гарсия

29.10.2018

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: