Návrh zprávy - AGRI_PR(2018)627760Návrh zprávy
AGRI_PR(2018)627760

  NÁVRH ZPRÁVY
  o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské politiky (strategické plány SZP) a financovány Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV), a zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013
  (COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD))
  Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
  Zpravodajka: Esther Herranz García

  29.10.2018

  Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: