Návrh zprávy - AGRI_PR(2018)627760Návrh zprávy
AGRI_PR(2018)627760

NÁVRH ZPRÁVY
o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské politiky (strategické plány SZP) a financovány Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV), a zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013
(COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD))
Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
Zpravodajka: Esther Herranz García

29.10.2018

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: