Udkast til betænkning - AGRI_PR(2018)627760Udkast til betænkning
AGRI_PR(2018)627760

UDKAST TIL BETÆNKNING
om regler for støtte til strategiske planer, der udarbejdes af medlemsstaterne under den fælles landbrugspolitik og finansieres gennem Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013
(COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD))
Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
Ordfører: Esther Herranz García

29.10.2018

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: