Raporti projekt - AGRI_PR(2018)627760Raporti projekt
AGRI_PR(2018)627760

RAPORTI PROJEKT
ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse eeskirjad, kuidas toetada liikmesriikide koostatavaid Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondist (EAGF) ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) rahastatavaid ühise põllumajanduspoliitika strateegiakavu (ÜPP strateegiakavad), ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused (EL) nr 1305/2013 ja (EL) nr 1307/2013
(COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD))
Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
Raportöör: Esther Herranz García

29.10.2018

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: