Mietintöluonnos - AGRI_PR(2018)627760Mietintöluonnos
AGRI_PR(2018)627760

MIETINTÖLUONNOS
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi jäsenvaltioiden yhteisen maatalouspolitiikan nojalla laatimien, Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) rahoitettavien strategiasuunnitelmien (YMP:n strategiasuunnitelmat) tukea koskevista säännöistä sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1305/2013 ja (EU) N:o 1307/2013 kumoamisesta
(COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD))
Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta
Esittelijä: Esther Herranz García

29.10.2018

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: