Pranešimo projektas - AGRI_PR(2018)627760Pranešimo projektas
AGRI_PR(2018)627760

PRANEŠIMO PROJEKTAS
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP strateginių planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimo taisyklės ir panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 1305/2013 ir (ES) Nr. 1307/2013
(COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD))
Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas
Pranešėja: Esther Herranz García

29.10.2018

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: